Informace k zápisu do 1. ročníku základní školy na školní rok 2022 / 2023, kritéria přijetí a dokumenty ke stažení

Vážení rodiče, přinášíme Vám důležité informace o zápisu do 1. třídy na školní rok 2022/ 2023 v naší škole.

Termín zápisu do první třídy ZŠ :

úterý  5. dubna 2022 od 14 do 16 hodin ve třídě základní školy

Důležité upozornění: pokud se k zápisu dostaví dítě, které nemá trvalý pobyt v obci Dobrá Voda, nebude přijato od září 2022 do školní družiny.

Zápis do školní družiny bude v červnu a přednostně budou přijímáni žáci s trvalým pobytem v obci Dobrá Voda. Jelikož počet žáků z Dobré Vody každoročně převyšuje kapacitu školní družiny a zájem o ni je velký, nepočítáme s tím, že by do ní byli přijati i žáci, kteří trvalý pobyt v naší obci nemají. Školní družina je zájmové vzdělávání a nevzniká na ni automatický nárok. Přednost budou mít vždy místní. Děkujeme za pochopení a zvažte, prosím, i tuto skutečnost, abychom předešli případným nedorozuměním. 

Nemůžete-li se v uvedeném termínu z vážných důvodů k zápisu dostavit, dohodněte si včas dodatečný termín zápisu s ředitelkou školy Mgr. Věrou Havelkovou na telefonním čísle 566 543 158 nebo 733 510 327.

 

Věk zapisovaných dětí

 

K zápisu pro školní rok 2022/2023 přicházejí a zápis v řádném termínu absolvují:

1. děti narozené v období 01. 09. 2015 - 31. 08. 2016

 

2. děti, které dovrší 6 let až po 1. 9. 2022 :

a) pokud dosáhnou věku 6 let do 31. 12. 2022 –    musí mít doporučení z PPP /SPC

b) pokud dosáhnou věku 6 let po  31. 12. 2022 –  musí mít doporučení z PPP/ SPC a od  pediatra

 

3.  děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku

 

V případě překročení kapacity školy v počtu zájemců o přijetí jsou stanovena tato kritéria pro přijetí:

1. Dítě má trvalý pobyt v obci Dobrá Voda.

2. Ostatní děti do naplnění celkové kapacity školy v pořadí dle data narození, tzn. od nejstaršího k nejmladšímu. 

Celková kapacita školy je 35 žáků v prvním až pátém ročníku.

 

Zápis a dokumenty

 

1. Rodný list dítěte nebo výpis z matriky (u cizince pas)

2. Občanský průkaz zákonného zástupce (rodiče)

 

Bez těchto dokumentů nebude možno zápis provést.

 

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je nutné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

 

Jak bude probíhat zápis

 

1. Vzhledem k tomu, že je pro Vaše děti připraven zábavný program, dostavte se, prosím, k zápisu pokud možno již ve 14 hodin. Děkujeme.

2. Zápis je rozdělen na motivační část - zábavný program (max. 60 minut) a formální část - potřebné tiskopisy (20 minut). 

3. Při zápisu každé dítě obdrží registrační číslo. Pod tímto číslem získá zákonný zástupce informaci o přijetí/nepřijetí dítěte na webových stránkách školy (www.skoladobravoda.cz) a také bude tato informace zveřejněna na dveřích budovy školy. Seznamy budou zveřejněny minimálně po dobu 15 dnů.

4. Zákonný zástupce u zápisu vyplní tyto dokumenty:

-   Žádost o přijetí 

-   Zápisní lístek 

-   Čestné prohlášení 

-   Výzva k nahlédnutí do spisu

-   Kritéria pro přijímání dětí

-   Přihláška ke stravování

       případně

-   Žádost o odklad povinné školní docházky o 1 rok.

5. Tyto dokumenty si můžete stáhnout, vytisknout a donést k zápisu již vyplněné. Jsou ke stažení na konci tohoto článku.

Rodičům předškolních dětí, které chodí do naší MŠ, předají vytištěné dokumenty učitelky do 18. 3. 2022.

 

6. O přijatých dětech škola vystaví „Rozhodnutí o přijetí“. Rozhodnutí o přijetí nabývá právní moci uplynutím 15 dnů od vyvěšení. V případě, že dítě do naší školy nenastoupí, je zákonný zástupce povinen toto škole oznámit osobně, písemně, e-mailem (reditelka@skoladobravoda.cz).

 

7. Nepřijatým dětem škola „Rozhodnutí o nepřijetí“ doručí dopisem s doručenkou nebo předá proti podpisu zákonným zástupcům do vlastních rukou. Ti mají zákonnou dobu na odvolání (15 dnů od doručení).

 

8. Žáci, kterým byl v loňském roce udělen odklad povinné školní docházky, se musí k zápisu dostavit znovu.  Své dítě může zákonný zástupce zapsat i na jinou školu. Pokud se zákonný zástupce nedostaví, dítě nebude zapsáno pro školní rok 2022/2023 do naší školy.

 

Žádost o odklad plnění povinné školní docházky:

§ 37 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)

Důvodem pro odklad je nepřiměřená tělesná nebo duševní vyspělost dítěte.

1.   Zákonný zástupce, který žádá pro své dítě  odklad povinné školní docházky, se musí dostavit i s dítětem k zápisu v řádném termínu zápisu, tz. 5. dubna 2022  (stanovený termín pro naši školu).

2.  Zákonný zástupce vyplní formulář Žádost o odklad povinné školní docházky

K této žádosti je nutno doložit souhlasné doporučení PPP nebo SPC a doporučení ošetřujícího lékaře dítěte. Přineste si tato dvě doporučení již k zápisu. ​

Pokud zákonný zástupce nedoloží doporučující posudky společně se žádostí, bude vyzván, aby tak učinil nejpozději do 31. 5. 2022. Pokud to do této doby nestihne, nebude vydáno rozhodnutí o odkladu školní docházky a dítě 1. 9. 2022 nastoupí do 1. třídy ZŠ. 

 

S případnými dotazy se obracejte na ředitelku školy.

 

Mgr. Věra Havelková

 

Dokumenty ke stažení:

1. Žádost o přijetí dítěte do 1. ročníku

2. Zápisní list

3. Výzva k nahlédnutí do spisu

4. Čestné prohlášení

5. Kritéria přijímání do ZŠ

6. Přihláška ke stravování

7. Žádost o odklad (pokud o něj budete žádat)

 

 

Přidáno 13. 3. 2022, autor: Věra Havelková

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru