Vyhlášení voleb do školské rady pro volební období 2021 - 2024

při Základní škole a Mateřské škole Dobrá Voda, příspěvkové organizaci, Dobrá Voda 96, 594 51 Křižanov

Volby školské rady se řídí Volebním řádem školské rady, který vydal zřizovatel školy Obec Dobrá Voda

Školská rada bude mít 3 členy. Jednoho volí zákonní zástupci nezletilých žáků, jednoho volí pedagogičtí zaměstnanci školy a jednoho jmenuje zřizovatel.

Ředitelka školy jmenovala dva členy volební komise:

1) Zdeňka Buršíková Krátká

2) Mgr. Michaela Fleck.

Úkolem komise je zajištění organizačně technické stránky voleb.

1. kolo voleb spočívá v navržení kandidátů

Návrhy kandidátů se přijímají od pátku 21. května 2021  do pondělí 31. května 2021 do 12:00 hodin.  Místem pro doručení je ředitelství školy – osobně ředitelce školy nebo vhození lístku se jménem kandidáta do připravené schránky u vchodu do školy.

Návrh kandidáta musí být podán písemnou formou a musí obsahovat jméno a příjmení kandidáta.

Kandidátem může být jakákoliv dospělá osoba způsobilá k právním úkonům. Kandidátem nesmí být ředitel školy.

Návrhy jsou oprávněni činit všichni zákonní zástupci nezletilých žáků školy a pedagogičtí zaměstnanci školy. Návrhy i volby pedagogů proběhnou odděleně od návrhů a voleb zákonných zástupců nezletilých žáků.   

Z navržených kandidátů sestaví volební komise volební listinu kandidátů, která bude zveřejněna před konáním druhého kola voleb. 

Volební komise neprodleně seznámí navržené kandidáty s tím, že jsou navrženi do školské rady a vyžádá si  písemný souhlas s jejich kandidaturou.

Dne 31. května 2021 ve 12:00 hodin volební komise kandidátku definitivně uzavře. Pokud do tohoto termínu nebude doručen písemný souhlas kandidáta, bude ze seznamu kandidátů vyškrtnut.

2. kolo volba z navržených kandidátů do školské rady

Volba proběhne tajně v úterý 22. června 2021 a ve středu 23. června 2021 v době od 6:45 hodin do 15:30 hodin v přízemí budovy školy.

Zvlášť budou volit zákonní zástupci nezletilých žáků a zvlášť pedagogové školy. Pokud má nezletilý žák dva zákonné zástupce (rodiče), mohou volit oba.

Každý volič se musí prokázat volební komisi průkazem totožnosti (občanským průkazem).  Poté dostane volební lístek.

Každý volič musí lístek na místě k tomu určeném upravit a pak vhodit do volební urny.

Úprava lístku spočívá v zakroužkování čísla u jména kandidáta. Platný je takový volební lístek, na němž je takto označen jeden kandidát.

Volební komise sečte hlasy a určí pořadí kandidátů. Při rovnosti hlasů se pořadí stanoví losem.

Kandidáti umístění na 2. a dalších místech se stávají náhradníky pro případ odstoupení člena rady.

Pokud nezvolí zákonní zástupci nezletilých žáků stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy (opakovanou výzvu vyhlásí ředitel ve lhůtě do sedmi dnů po konání druhého kola voleb), jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.

Výsledky voleb budou bezprostředně po ukončení práce komise zveřejněny vyvěšením na nástěnce ve škole a na webových stránkách školy.

Ředitelka školy písemně oznámí výsledky voleb zřizovateli.

Mgr. Havelková Věra, ředitelka školy

Přidáno 19. 5. 2021, autor: Věra Havelková

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru