Informace k zahájení školního roku 2020 - 2021 - dodatek ke Školnímu řádu

Pravidla pro výuku a hygienická pravidla - dodatek ke školnímu řádu č. 2

Ochrana zdraví a provoz školy ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19

 

OBECNÉ INFORMACE

 • Škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy.
 • Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
 • Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu žáků do budovy školy a pohybu osob před budovou.
 • Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu žáků ve třídách.
 • Od 1. září 2020 se zavádějí plošná opatření pouze prostřednictvím mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví.
 • Zákonní zástupci poskytnou třídním učitelům aktuální kontakty při zahájení školního roku.
 • Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.
 • Pobyt zákonných zástupců žáků a dalších osob uvnitř budovy školy bude omezen a minimalizován. Zákonní zástupci mohou vstoupit v případě nutnosti pouze do šatny, a to s vědomím zaměstnance školy. Je nutné, aby při vstupu do budovy dodržovali hygienická opatření a nezdržovali se v budově déle, než je nutné.
 • V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 bude škola postupovat podle pokynů Krajské hygienické stanice (dále jen KHS) a bude dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území KHS nebo plošně Ministerstvem zdravotnictví. O konkrétních opatřeních bude škola zákonné zástupce a žáky informovat.
 • Povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorách se netýká škol.
 • U semaforu 2. stupně pohotovosti KHS zavede povinnost nošení roušek ve společných prostorách škol a školských zařízení.
 • Každý žák bude mít v šatně uzavíratelný igelitový sáček s čistou rouškou se svým jménem pro případ podezření na možnou nákazu. 
 • V případě povinnosti nošení roušek ve školách budou muset mít žáci u sebe minimálně 2 kusy.
 • Při akcích s účastí nad 100 osob, konaných ve vnitřních prostorech, je pak zakázán pohyb bez ochranných prostředků dýchacích cest.

HYGIENICKÁ PRAVIDLA

 • U vstupu do budovy školy, v každé učebně, v jídelně a  hygienickém zařízení jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.
 • V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý žák důkladně po dobu 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.
 • Všechny učebny a ostatní prostory školy budou často intenzivně větrány okny, a to před příchodem žáků, během hodin i přestávek.
 • Je zajištěno bezpečné osoušení rukou ručníky na jedno použití.
 • Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně.
 • Vyprazdňování odpadkových košů je prováděno minimálně jednou denně.
 • Denně se provádí důkladný úklid všech místností, ve kterých se žáci pohybují, dezinfikují se i několikrát denně povrchy a předměty (např. kliky dveří, klávesnice, spínače světla…), které používá větší počet osob.
 • Platí obecná doporučení Ministerstva zdravotnictví podle jednotlivých stupňů pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví, tzv. semafor. 

KROKY ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COVID-19

 • Žáka, který vykazuje známky akutního onemocnění, škola oddělí od ostatních žáků a zajistí dohled nad žákem. Tím bude předcházeno šíření infekčních nemocí.
 • Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí žáků příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale je vhodné těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění (objevení) je nutné volit tento postup:

1) příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy – žák není vpuštěn do budovy školy za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce

2) příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce žáka – tuto skutečnost škola oznámí zákonnému zástupci neprodleně a informuje ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí žáka ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu:

3) pokud se příznaky vyskytnou v průběhu přítomnosti žáka ve škole, neprodleně si žák nasadí roušku a umístí se do předem připravené samostatné místnosti k izolaci od ostatních přítomných ve škole. V izolaci zůstává žák až do odchodu ze školy. Prostor izolace bude udržovaný, dezinfikovaný a přirozeně větratelný oknem, bude vybaven dezinfekčními prostředky. Současně bude informován zákonný zástupce žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy. 

 • Zákonní zástupci žáka mají povinnost telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
 • Při podezření na výskyt nákazy covid-19 ve škole škola sama KHS nekontaktuje.
 • Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí (na základě potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost).
 • Při PCR pozitivním testu žáka nebo zaměstnance školy následuje izolace na dobu minimálně 10 dnů ode dne odběru.

VÝSKYT ONEMOCNĚNÍ COVID-19 U ŽÁKA ŠKOLY

 • Školu v případě výskytu onemocnění zpravidla kontaktuje příslušná KHS, která sdělí škole další pokyny a rozhodne o dalších opatřeních. V případě, že se ředitelka školy dozví o výskytu onemocnění covid-19 dříve, kontaktuje místně příslušnou KHS.
 • V případě výskytu onemocnění covid-19 se karanténa týká okruhu osob, které byly v rizikovém kontaktu. O okruhu těchto osob rozhoduje příslušná KHS na základě protiepidemického šetření.
 • Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy stanovených KHS a o případné úpravě způsobu vzdělávání žáků zákonné zástupce žáků a svého zřizovatele. 
 • Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň v jedné třídě. Ostatní žáci, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání.
 • Žáci jsou povinni se distančně vzdělávat. Škola je povinna přizpůsobit distanční vzdělávání včetně hodnocení podmínkám žáků.
 • V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem. Škola pak postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy žáci nejsou přítomni ve škole.
 • Distanční vzdělávání bude žákům jednotlivých tříd poskytováno na internetovém  portálu https://www.skolavpyzamu.cz/. Zákonní zástupci budou informováni o způsobu přihlášení. 

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ

 • Školní stravování ve školní jídelně bude zajištěno pro všechny žáky.
 • Škola zajistí hygienu a úklid.
 • Dohled ve školní jídelně bude kontrolovat mytí či dezinfekci rukou před vstupem do ŠJ.
 • Nebude umožněn samoobslužný výdej.
 • Po ukončení stravování budou stoly a židle očištěny a dezinfikovány.

ŠKOLNÍ DRUŽINA

 • Školní družina bude v provozu bez omezení. 
 • Odchod dětí ze školní družiny, předávání dětí zákonným zástupcům nebo pověřeným osobám bude organizován tak, že rodiče (pověřené osoby) nebudou vstupovat do budovy základní školy. Přes zvonek u dveří hlavního vchodu kontaktují příslušnou družinu a vyčkají před budovou školy na příchod dítěte.

ŽÁCI PŘIJÍŽDĚJÍCÍ ZE ZAHRANIČÍ

 • Při příjezdu žáků ze zahraničí se vedení školy bude řídit pravidly nastavenými semaforem, který stanoví seznam zemí podle míry rizika nákazy a pravidla z toho vyplývající.

CESTOVÁNÍ DO ZAHRANIČÍ

 • Cestování skupin žáků do zahraničí není omezeno, pokud mimořádné opatření nestanovuje jinak. Pro tyto aktivity platí semafor Ministerstva zdravotnictví ČR a Ministerstva zahraničních věcí ČR, který stanoví seznam zemí podle míry rizika nákazy a pravidla z toho vyplývající.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Dodatek ke Školnímu řádu pro školní rok 2020/2021 byl zpracován dle vydaného "Manuálu Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid - 19" ze dne 24. 8. 2020 a je platný od 1. 9. 2020

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním Covid-19, bude škola postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně Ministerstvem zdravotnictví.

Vedení školy průběžně sleduje republikový, resp. lokální vývoj situace v rámci systému semafor, který dle stupně pohotovosti určuje specifická opatření pro školu.

 

Zpracováno dle "Manuálu Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid - 19, aktualizace k 24. 8. 2020 - celý manuál ke stažení ZDE

 

V Dobré Vodě dne 28. 8. 2020                            Mgr. Havelková Věra, ředitelka školy

 

Přidáno 30. 8. 2020, autor: Věra Havelková

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru