Informace k výuce v novém školním roce 2021 - 2022

OBECNÉ INFORMACE A DOPORUČENÍ K PROVOZU ŠKOLY

1) Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.

2) Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu žáků do budovy školy a pohybu osob před budovou školy.

3) Škola upozorňuje zaměstnance školy a zákonné zástupce žáků a žáky, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.

4) Doporučuje se, aby byl pohyb zákonných zástupců žáků a dalších osob uvnitř budovy školy omezen, pokud to lze.

5) Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd. 

6) Škola nastaví systém hygienických opatření dle doporučení manuálu.

SCREENINGOVÉ TESTOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH ZÁŘÍ 2021

1) Ve školách proběhne preventivní screeningové testování žáků s frekvencí 3x po sobě, první test se provede 1. září (včetně žáků 1. ročníku) a dále se testuje v termínech 6. září a 9. září 2021.

2) Žáci se budou testovat neinvazivními antigenními testy pro samoodběr (tzv. rychlé antigenní testy - RAT). U těchto testů není nutná asistence zdravotnického personálu.

3)Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

Ve všech případech musí předložit třídnímu učiteli písemné potvrzení. 

4) Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví:

- povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školní družině, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy

- nesmí cvičit ve vnitřních prostorech

- nesmí zpívat

- musí používají hygienické zařízení určené školou pouze pro žáky, kteří nepodstoupili preventivní antigenní test

- v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů dodržovat rozestup od ostatních osob minimálně 1,5 metru

5) V případě, že žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku nemůže škola v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví umožnit žákovi osobní přítomnost na vzdělávání. Takový žák musí být omluven zákonným zástupcem v souladu se školním řádem. Po dobu nepřítomnosti mu není poskytováno vzdělávání distanční formou.

Soubor doporučení pro školy a školská zařízení tzv. "Manuál"  ZDE

Přidáno 29. 8. 2021, autor: Věra Havelková

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru