Distanční výuka od 1. března 2021

Vážení rodiče, 

od pondělí 1. března 2021 se budou všechny ročníky učit distančně ze svých domovů.

 

K výuce na dálku využijeme stávající portál „Škola v pyžamu“, předpokládáme, že přihlašovací údaje již máte. Pokud ne, pokyny najdete na našich webových stránkách www.skoladobravoda.cz. V případě potíží kontaktujte ředitelku školy.

Od školního roku 2020 – 2021 je distanční vzdělávání (vzdělávání na dálku) pro žáky základních škol povinné.

 

Povinnosti žáků a zákonných zástupců

  • Žáci jsou povinni se řádně vzdělávat jak prezenční, tak distanční formou výuky, při ní v míře odpovídající okolnostem.
  • Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka jak při prezenční výuce, tak při distančním vzdělávání.
  • Zákonní zástupci jsou povinni dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování, a to i v jeho distanční formě.
  • Pokud nebude žák přítomen v případné on-line hodině, je třeba tuto nepřítomnost omluvit (nejlépe předem, případně dodatečně). Nepřítomnost bude zaznamenána v třídní knize.
  • Nepřipojení se k on-line přenosu není považováno za absenci, pokud s žákem či jeho zákonným zástupcem byl předem individuálně dohodnut jiný způsob zapojení.
  • Pokud nebude zadaný úkol vypracován a odevzdán ve stanoveném termínu (úkoly se fotí a vkládají do úkolů na Škole v pyžamu), je třeba žáka taktéž omluvit a vypracovaný úkol odevzdat dodatečně. Pokud úkol vypracován nebude (ani dodatečně),  škola zapíše absenci žáka ve výuce do třídní knihy. Tomu bude odpovídat i hodnocení.

 

Hodnocení výsledků vzdělávání:

  • Při distančním vzdělávání, zajišťovaném jakoukoli formou, žák vždy dostane zpětnou vazbu o výsledcích svého vzdělávání a plnění zadaných úkolů, bude uplatňováno hodnocení jak klasifikačním stupněm, tak slovním hodnocením. Po uzavření určitých celků učiva bude provedeno hodnocení výsledků žáka při osvojování učiva tohoto celku.
  • Výsledky vzdělávání prezenční formou jsou dokládány i písemnými pracemi žáka (testy, prověrky), při distanční výuce výsledky jeho práce ukládány ve formě osobního portfolia, v listinné, nebo digitální podobě. 
  • Zákonní zástupci budou o distančním vzdělávání informováni průběžně prostřednictvím zprávy na portále Škola v pyžamu“, na stránkách školy, případně e-mailem či telefonicky.

 

Při distančním vzdělávání budeme stěžejně žáky vzdělávat v předmětech český jazyk, anglický jazyk, matematika, prvouka, vlastivěda, přírodověda. Žáci 1. – 3. ročníku budou určitě potřebovat částečnou pomoc rodičů, žáci 4. a 5. ročníku by již měli práci zvládnout převážně samostatně. Je důležité si doma stanovit režim, kdy se bude žák věnovat škole, obdobně jako když se učí prezenčně.

Důležité: pokud dáme k dispozici řešení úkolu, po jeho vypracování by si měli žáci úkol zkontrolovat podle tohoto řešení a teprve potom nám úkol odeslat. Veďte je, prosím, k tomu. Práce s chybou je také forma učení, kdy si žáci uvědomí, co mají špatně a hned si to opraví. Má to smysl. Děkujeme.

 

Děkujeme Vám za spolupráci, v případě potřeby kontaktujte vyučující. Děkujeme.

Kontakty na vyučující

 

Třídní učitelka třídy I. (1. a 3. ročník): 

Mgr. Fleck Michaela:   blahovic@seznam.cz

 

Třídní učitelka třídy II. (2., 4. a 5. ročník):

Mgr. Havelková Věra: skola.dobravoda@seznam.cz

 

Další vyučující : 

Mgr. Vosáhlová Lenka: vosahlova.lenka@centrum.cz

 

 

Přidáno 27. 2. 2021, autor: Věra Havelková

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru